96-63-77

SDGGZH

Saglygy we daşky gurşawy goramak, zähmet howpsuzlygy

Müşderilere, işgärlere, potratçylara, üpjün edijilere, emläklere we daşky gurşawa bolup biljek ýaramaz täsirleri azaltmak ýa-da öňüni almak üçin “Galkynyş LTD” aşakdaky ýörelgelere laýyklykda hereket edýär we olary berjaý etmegi öz üstüne alýar:

  • Saglygy we daşky gurşawy goramak, zähmet howpsuzlygy (SZHDGG) we Müşderileriň SDGGZH spesifikasiýalaryny goramak baradaky düzgünlerini berjaý etmek.
  • Işlerimiziň töwekgelçiliklerine we howplulyklaryna baha berip we SDGGZH-yň beýle töwekgelçilikleriniň öňüni almak ýa-da azaltmak üçin zerur çäreleri geçirmek.
  • Heläkçilikler boýunça hasabatlary düzüp, olaryň sebäplerini derňemek.
  • SDGGZH dolandyryş ulgamynyň netijeliligini gözden geçirip, ony yzygiderli kämilleşdirmek.
  • SDGGZH dolandyryş ulgamyny ulanmakda işgärleriň gatnaşmagyny we ýolbaşçylygyny üpjün etmek.
  • Saglygy goramak we zähmet howpsuzlygy barada esasy görkezijileri degişli taraplara hasabat bermek.
  • Netijeli aragatnaşygy we okuw maksatnamalaryny ulanmagy, şeýle hem höweslendirmek arkaly zähmeti we daşky gurşawy goramak baradaky düşünjäni ýokarlandyrmak.
  • Hemme işgärlere “nol heläkçilik” medeniýetini wagyz etmek.
  • Daşky gurşawa täsir edip biljek ýaramaz netijeleriň öňüni almak.
  • Tebigy baýlyklarynyň sarp edilmegini azaltmak.
  • Ýerli häkimiýetler we jemgyýetler bilen täsirli aragatnaşyk gurup, sosial gurşawa täsir edip biljek ýaramaz netijeleri azaltmak.

Saglygy we daşky gurşawy goramagyň, we zähmet howpsuzlygynyň maksatlary:

  • Iş ýerinde saglyga, daşky gurşawa bolan töwekgelçiliklerden dynmak ýa-da şeýle töwekgelçilikleri azaltmak.
  • Howpsuz ýagdaýlaryň we özüni alyp barmakda howpsulyklaryň öňüni almak.
  • Fiziki we iş şertlerini kämilleşdirmek.
  • Hemme işgärler iş ýerde saglyk we howpsuzlyk barada şeýle hem daşky gurşawa jogapkärli garaýyş döretmek barada düşünjäni wagyz etmek.

Saglygy we daşky gurşawy goramagyň, we zähmet howpsuzlygynyň niýetleri:

  • Iş ýerinde heläkçilikleriň derejesini nola ýetirmek
  • Maddy taýdan zyýanly hadysalaryny nola ýetirmek
  • Emläge zeper ýetiren hadysalaryny nola ýetirmek
  • Ulag heläkçilikli hadysalaryny nola ýetirmek
  • Daşky gurşawa zeper ýetirmek hadysalaryny nola ýetirmek

Soraglaryňyz barmy?

Maglumat üçin bize jaň edip bilersiniz.