96-63-77

Biziň Hyzmatlarymyz

Biz size yokary hilli hyzmat hödürleýäris

ELEKTRIKA WE ENERGETIKA

 • 1. Uzak aralyk aragatnaşyk liniýalarynyň we elektrik liniýalarynyň gurluşygy; şäher aragatnaşyk we elektrik liniýalaryň; kuwwaty 35 KWt bolan elektrik desgalarynyň gurluşygy.

 • 2. Binalarda we beýleki gurluşyk desgalarynda (35 KW çenli) gurnamak (oturtmak), abatlamak we tehniki hyzmat etmek işleri:
  • elektrik simleri, elektrik armaturlary we elektrik enjamlary;
  • telekommunikasiýa ulgamlary;
  • elektrik ýyladyş ulgamlary (ýyladyş etek tagtalaryny goşmak bilen);
  • ýagtyltma ulgamlary;
  • ogry duýduryş ulgamlary;
  • köçeler, awtoulag ýollar we demir ýollar, aeroportlar, portlar we ş.m. üçin ýagtyltma we duýduryş ulgamlary.

 • 3. 35 KW çenli elektrik liniýalaryny, oba we şäher liniýalaryny, transformator podstansiýalaryny oturtmak;

 • 4. 35 KW çenli gaz öçürijileriň, transformatorlaryň we kabelleriň tehniki synaglary, gözegçiligy we barlagy, 0,4 KWt-a rele tok öçürijileriň we ýer bilen birleşdirýän enjamlarynyň elektrik energiýasynyň paýlanmagy.

Aragatnaşyk, IP, TV

Binalarda we beýleki gurluşyk desgalarynda gurnamak (oturtmak), abatlamak we tehniki hyzmat etmek işleri:

 • kompýuter, radio we teleýaýlym ulgamlary, şol sanda kabel teleýaýlymy üçin;
 • içki we daşky ulgamlaryň telefon we IP we telefon aragatnaşygy, radio, TV enjamlar, radio antennalaryny, teleýaýlym antennalaryny, şol sanda hem hemra antennalaryny oturtmak (oturtmak, programmirlemek we gurnamak).
 • maglumat infrastrukturasyny goldamak boýunça belli bir işiň ýerine ýetirmek.

ÝANGYNA GARŞY ULGAMLAR

 • 1. Oturtmak, hyzmat etmek we abatlamak işleri:
  • ýangyn duýduryş ulgamlary;
  • ogry duýduryş ulgamlary;
  • ýangyn söndüriji ulgamlaryň enjamlary we gurallary;
  • ýangynyň ýüze çykmagynyň we ýaýramagynyň öňüni almak üçin ulgamlaryň enjamlary we gurallary (ulgam bölekleri);
  • adamlara ýangyn barada duýduryş bermek we adamlary ewakuasiýa etmek üçin ulgam enjamlary we gurallary (ulgam bölekleri);

 • 2. Ses duýduryşly we signaly merkezä berýän sanly adresli ýangyn söndüriji enjamlary gurnamak we programmirlemek.
GURLUŞYK

 • 1 Ýaşaýyş we ýaşaýyş däl jaýlaryň umumy (düýpli) gurluşygy:
  • Ýaşaýyş jaýlaryň ähli görnüşlerini, şol sanda hem kottejleri we we köp otagly ýaşaýyş jaýlaryny gurmak;
  • Ýaşaýyş däl binalary, şol sanda hem senagat binalary: zawodlary, ussahanalary we ş.m., hassahanalary, mekdepleri, ofisleri, restoranlary, dükanlary, söwda merkezleri, sport zallary, awtoulag duralgalary, ammarlar, dini binalar we ş.m. gurmak;
  • metal konstruksiýalardan gurmak we gurnamak işleri.

 • 2. Içimlik suw, lagym we elektrik üpjünçiligi bilen senagat we ýaşaýyş jaýlaryny, uly we kiçi binalary giňeltmek, täzeden gurmak we dikeltmek boýunça işler;
 • 3. Gurama we gurluşyk işleri;
 • 4. Binalary ýykmak we gurluşyk meýdançasyny taýýarlamak, şol sanda hem gurluşyk üçin ýer işleri we beýleki gurluşyk işleri;
 • 5. Suw üpjünçilik ulgamlaryny oturtmak;
 • 6. Ýyladyş we howa çalyşýan ulgamlaryny oturtmak;
 • 7. Goňşy territoriýany gowulandyrmak;
 • 8. 0,4 / 35kV-ly transformator bekedi astyndaky jaýlary gurmak we oturtmak, hem-de elektrik, telekommunikasiýa liniýalaryny gurnamak;

 • 9. Suwag işleri:
  • binalarda we beýleki gurluşyk desgalarynda, suwag işlerini geçirmek, şol sanda hem suwag torlaryny oturtmak.

 • 10. Beýleki ýörite gurluşyk işleri.
Gozgalmaýan Emläk (+993 63 990033)

 • Edilýän hyzmatlaryň görnüşleri:

 • Gozgalmaýan emlägi satyn almak, satmak, kärendesine almak.
 • Satyjylary we alyjylary gözlemek.
 • Geleşigiň kanunly goldamak.
 • Obýekty geleşik boýunça hökümetde ýa-da beýleki guramalarda hasaba almak ýa-da başgaça taýýarlamak.
 • Gozgalmaýan emläk amallary barada maslahat.
 • Emläkdäki üýtgeşmeleri kanunlaşdyrmak.
 • Gozgalmaýan emlägiň ähli görnüşlerine garaşsyz hünärmen tarapdan baha bermegi, gozgalmaýan emläk obýektleriniň (jaý, kottej, öý, ýer meýdany, bina, jaý, ofis) bahasyny kesgitlemek boýunça maslahatlar;
 • Gozgalmaýan emlägi bazarda tanatmak üçin mahabat çäreleriniň toplumyny geçirmek.
 • Geleşikleri geçirmekde gozgalmaýan emläk amallarynyň ähli görnüşleri üçin resminamalaryň doly toplumyny taýýarlamak, taýýarlamak we hasaba almak.
Işgärler (+993 index.html 396655)

Korporatiw işiniň esasy ýörelgeleri:

 • Işiň aç-açanlygy.
 • Döredijilikli we täsirli iş dolandyryşy.
 • Netijeli aragatnaşyk we üznüksiz okuw gurşawy.
 • Işiň innowasiýa we ösýän görnüşi.
 • Döwrebap tehnologiýanyň ulanmaklygy.
 • Müşderä ünsi jemlemek bilen işleýşi.
 • Özara hormata esaslanýan iş ýagdaýy.
 • Jemgyýetiň pikirine we esasy ýörelgelerine hormat goýýan kärhana hökmünde kesgitlenilmegi.

“Galkynys LTD” kärhananysy umumy maksatlaryna ýetmek üçin amallary yzygiderli ölçän ýerine ýetiriş bahalandyryş usulyny ulanýar. Mundan başga-da, has netijeli gurama döretmek maksatlaryna we ygtyýarlyklaryna esaslanýan netijeliligi ösdürmek ulgamy ulanylýar. Bu ulgamy ulanmak bilen işgärleriň ygtyýary, jogapkärçiligi, borçlary, şeýle hem olaryň tagallalaryna we maksatlara ýetmekdäki üstünliklerine baha berilýär.

Kärhananyň ygtyýarlygy:

 • Obýektiw seljeriş güýji
 • Maksadyň aýdyňlygy
 • Döredijilik ulanylmagy
 • Adamlaryň dolandyrylmagy
 • Hünär häsiýetleriniň ösdürmegi
 • Adamlara täsiri
 • Ynam döretmegi
 • Toparlaýyn baglanyşygy
 • Bazar ugry
 • Başarjaňlygynyň alynmagy

Soraglaryňyz barmy?

Maglumat üçin bize jaň edip bilersiniz.